Algemene voorwaarden

Boxsprings Design

 

 Boxspring Design – Algemene leveringsvoorwaarden 

1. Toepasselijkheid 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Boxspring Design BV en haar wederpartij, voor zover hier door partijen niet uitdrukkelijk van is afgeweken. 

2. Offertes 

a) De door Boxspring Design BV uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en dienen slechts als indicatieve prijsopgave, dit tenzij anders is 

aangegeven. 

b) De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door Boxspring Design BV aan de wederpartij. 

c) De in de offerte vermelde prijzen zijn in Euro’s per stuk, en exclusief omzet belasting, tenzij anders aangegeven. 

3. Levering 

a) Levering geschiedt af magazijn Roosendaal, tenzij anders overeengekomen. 

b) De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter 

beschikking worden gesteld, dan wel op het moment dat deze bij aflevering worden bezorgd. 

c) Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de zaken in ontvangst te nemen, worden zij opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij; de wederpartij is in dat geval alle bijkomende kosten verschuldigd. 

4. Levertijd 

De door Boxspring Design BV opgegeven levertijden kunnen niet als fatale termijn 

worden aangemerkt, maar zijn slechts indicatief. Bij niet tijdige levering 

dient de wederpartij Boxspring Design BV schriftelijk in gebreke te stellen. 

5. Deelleveringen 

Het is Boxspring Design BV toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, 

tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien zaken 

vervatbaar zijn voor levering in gedeelten, is Boxspring Design BV bevoegd elk 

gedeelte afzonderlijk in rekening te brengen. 

6. Aansprakelijkheid 

a) In het geval Boxspring Design BV niet de fabrikant is van geleverde zaken, is niet Boxspring Design BV maar de producent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaken. In dat geval 

zal Boxspring Design BV op schriftelijk verzoek van de wederpartij de identiteit van de producent bekendmaken. 

b) Boxspring Design BV is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde zaken. 

Boxspring Design BV staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil bestemmen, ook niet 

indien dit doel door de wederpartij aan Boxspring Design BV is kenbaar gemaakt 

c) Boxspring Design BV is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte kosten die voor wederpartij zijn ontstaan, door het niet leveren van de zaken door Boxspring Design BV op het daartoe overeengekomen tijdstip. 

d) De aansprakelijkheid van Boxspring Design BV is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken. 

7. Eigendomsvoorbehoud 

a) De door Boxspring Design BV geleverde zaken blijven eigendom van Boxspring Design 

BV totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met Boxspring Design BV 

gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder mede begrepen, kosten van invordering en alle overige gerechtelijke 

kosten als bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden. 

b) Door Boxspring Design BV afgeleverde zaken, die krachtens lid a onder het 

eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De 

wederpartij is niet bevoegd de zaken te verpanden, te bezwaren of er enig ander recht op te vestigen. 

c) Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen, is Boxspring Design 

BV gerechtigd de afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor wederpartij houden op te halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen. d) De wederpartij verplicht zich op het eerste verzoek van Boxspring Design BV: 

1) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen brand- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven; 

2) alle aanspraken van de wederpartij met de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Boxspring Design BV op de manier die wordt voorgeschreven in 

art. 3:239 BW; 

3) de vorderingen die wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Boxspring Design BV geleverde zaken te verpanden aan Boxspring Design BV op de manier die wordt 

voorgeschreven in art. 3:239 BW; 

e) Zolang de afgeleverde zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigendom van Boxspring Design BV zijn gebleven, is Boxspring Design BV te allen tijde gerechtigd zich van de toestand van die zaken te 

overtuigen. Wederpartij machtigt Boxspring Design BV onherroepelijk de zaken ter plaatse te inspecteren. 

8. Koopprijs en betaling 

a) De koopsom bestaat uit de overeengekomen prijs voor de zaken, 

de kosten van verpakking en de kosten van vervoer en aflevering. 

b) De betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na aflevering,tenzij anders overeengekomen. 

c) Na het verstrijken van bovengenoemde dan wel andere overeengekomen betalingstermijn, is de wederpartij in verzuim, 

zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is zij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% 

per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand. 

d) Indien de wederpartij in gebreke blijft aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor haar rekening. 

9. Beëindiging van de overeenkomst 

De vorderingen van Boxspring Design BV op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: 

– indien na het sluiten van de overeenkomst aan Boxspring Design BV omstandigheden ter kennis komen die Boxspring Design BV goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. 

– indien Boxspring Design BV de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de 

nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 

– in geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij. 

In deze gevallen kan Boxspring Design BV naar keuze de verdere uitvoering van de 

overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, één en ander onverminderd het recht van Boxspring Design BV schadevergoeding te vorderen. 

10. Overmacht 

a) Indien Boxspring Design BV door overmacht tijdelijk verhindert wordt aan haar verplichtingen te voldoen, worden deze opgeschort. 

b) Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Boxspring Design BV zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: 

stakingen, molest een algemeen gebrek aan het voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde 

grondstoffen, zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of derden, waarvan Boxspring Design BV afhankelijk is. 

c) Indien een overmachtsituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

d) Heeft Boxspring Design BV bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

11. Klachten 

a) De wederpartij dient de gekochte zaken onmiddellijk bij ontvangst te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de 

geleverde zaken wat kwaliteit en kwantiteit betreft overeenstemmen met het overeengekomen. 

b) De wederpartij dient geconstateerde gebreken binnen 24 uur na 

aflevering schriftelijk aan Boxspring Design BV te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht om te klagen. Over verwerkte zaken kan niet geklaagd worden. 

c) Ook indien de wederpartij tijdig een klacht indient blijft zijn verplichting om te betalen en gedane bestellingen af te nemen bestaan totdat Boxspring Design BV in andere zin heeft beslist. Afhankelijk van de aard van de klacht verwijst Boxspring Design Bv de klager naar de producent. 

d) Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Boxspring Design BV aan Boxspring Design BV worden geretourneerd. 

12. Geschillenbeslechting 

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de 

burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Boxspring Design BV en de wederpartij, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de 

Arrondissementsrechtbank. 

13. Toepasselijk recht 

Op elke overeenkomst tussen Boxspring Design BV en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.